Al·legacións a l’esmena per a la modificació del PGOU en referència a la plaça Salvador DalíLa CUP de Girona ha presentat al.legacions a l’aprovació inicial de la “Modificació puntual Núm. 17 del text refós del PGOU, PA 103 EQ. Comercial (19.104)” que es va aprovar el dimarts dia 10 d’octubre de 2006, en el plenari municipal de la ciutat. El termini per a presentar al.legacions finalitzava el dilluns 27 de novembre.La CUP de Girona vol manifestar les greus conseqüències de l’aprovació definitiva i execució posterior d’aquesta modificació del PGOU i, en conseqüència, sol.licitar la retirada del projecte.En primer lloc, volem citar que l’aprovació, en el mateix ple del dimarts dia 10 d’octubre, de “l’Informe Comercial favorable per a l’atorgament de llicències i projecte presentat per Hipercor SA” presentat al plenari per la Comissió d’Hisenda, Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat, no és pot considerar vàlid ni aplicable perquè estaria pendent de l’aprovació per part de la Generalitat del “Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials” que actualment està encara en fase d’aprovació com indica el seu mateix informe.En segon lloc, tot i que l’esmentat Pla Sectorial resultés definitivament aprovat, la superfície total assignada a la ciutat de Girona per a la implantació de noves superfícies de hipermercats seria tan sols de 10.000 m² de sostre edificable. Resulta com a mínim sorprenent aquesta preferència per part de l’Ajuntament amb l’empresa Hipercor, quan se li facilitaria per a ella sola més del 80% del sostre permès.Finalment, i en aquest àmbit, assenyalar les conseqüències nefastes per al petit i mitjà comerç de la nostra ciutat, amb aquest afavoriment de les grans superfícies (i d’un determinat grup comercial) i, en general, de les tendències monopolistes al comerç.Entrant ja en l’àmbit concret de l’activitat urbanística, s’ha de constatar que el resultat de l’operació d’ampliació d’ Hipercor, és :-Un important creixement de la superfície de sostre construïble (de més de 8.000 m²) a la zona i a tota la ciutat.- Una pèrdua de 2.400 m² d’espai públic urbà lliure (plaça, jardí ..), que no es compensa amb la requalificació d’ una finca (qualificada com a ciutat jardí) situada a més de mig quilòmetre de la plaça afectada.- Si tenim en compte que aquesta darrera finca, en la seva major part, ja està lliure d’edificació i que (amb el planejament vigent) no es pot augmentar el sostre actual existent (corresponent a una edificació unifamiliar que, d’altra banda, amb la nova qualificació passaria a equipament), el seu canvi de qualificació (a C1 i E) no representa cap guany, ni pel que fa a compensar l’augment d’ edificabilitat, ni pel que respecte a l’augment del sol no edificat.- En definitiva, es tracta d’una operació urbanística que afavoreix els interessos d’un gran grup comercial, perjudicant l’àmbit urbanístic de la ciutat, i sobretot de la zona, tant per l’augment d’edificabilitat, com per la pèrdua d’espai lliure d'edificació.Per tot allò que hem exposat, en les al.legacions presentades demanem :1. La retirada d’aquest projecte de “Modificació puntual Núm. 17 del text refós del PGOU, PA 103 EQ. Comercial (19.104)”2. El manteniment i millor condicionament de la totalitat de la plaça Salvador Dalí, de cara a la seva ampliació i connexió amb la zona d'equipaments i parc de la Comtessa Ermesenda, d'una banda, i amb la zona d'equipaments del CEIP Cassià Costal, per l'altra. Tot plegat per a que la plaça Salvador Dalí esdevingui el centre vertebrador d'una àmplia extensió de parc urbà i d'equipaments on s'integri des de les esmentades zona de l'antiga Campsa i la de Cassià Costal, fins el Parc del Migdia (amb un pas per sota la carretera de Barcelona a l'alçada del c/ Pau Vila).